Scheiding en eigen onderneming

Wanneer u en/of uw ex-partner een eigen onderneming heeft, kan dit de scheiding lastiger maken. De scheiding zou zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen als de ondernemer de ex-partner moet uitkopen. Daarom is het belangrijk de zaken rond uw scheiding en uw eigen bedrijf goed te regelen.

Gevolgen scheiding voor uw bedrijf

De volgende zaken moet u duidelijk hebben, als u de gevolgen van uw scheiding voor uw bedrijf in beeld wilt krijgen:
 • Valt het bedrijf onder het te verdelen vermogen
 • Valt uw bedrijf of de winstreserve onder het te verrekenen vermogen
 • Wat is uw onderneming waard
 • Is het mogelijk samen uw onderneming voort te zetten
 • Willen en kunnen u en uw ex-partner samen in de onderneming blijven werken
 • Is het pensioen in eigen beheer opgebouwd
 • Is de onderneming gestart met een gouden handdruk

Verdelen of samen voortzetten?

Moeilijke vraag. Het hangt sterk af van de vraag of u nog samen door een deur kunt. En dat ook in de toekomst nog kunt. Ook als de andere partner een nieuwe relatie krijgt..
 • Eigen onderneming samen voortzetten na scheiding: Soms is het mogelijk om samen met uw ex-partner het bedrijf voort te zetten.
 • Niet uitkopen, maar belang houden: Soms is het zelfs verstandig om de onderneming samen voort te zetten. Als de ondernemer de ex-partner moet uitkopen, of andersom, kan de afkoopsom het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Vaak geldt er ook: geen onderneming, dus geen inkomen. Hierdoor kan een ondernemer ook geen alimentatie betalen.
 • Afspraken maken: Als u ervoor kiest samen de onderneming voort te zetten, dient u hier wel goede afspraken over te maken. Het kan nu heel goed gaan met het bedrijf, maar dat is natuurlijk geen garantie dat dit in de toekomst ook zo is. Het is heel vervelend als u via het bedrijf voor de schulden van uw ex-partner opdraait.

Verdelen of verrekenen?

De eigen onderneming kan onderdeel zijn van het gemeenschappelijk vermogen. De waarde van het bedrijf moet dan ook verdeeld worden. Maar ook als het bedrijf het eigendom is van één van beiden, kan de waarde van de onderneming een rol spelen bij de scheiding, bijvoorbeeld als er een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen. .

Waarde van de onderneming

Het vaststellen van de waarde van een onderneming is een van de moeilijkste dingen die er is. Er is veel discussie mogelijk over de waardering van de activa, stille reserves en goodwill. De waardering kan ook vanuit een andere insteek worden gedaan: wat levert het bedrijf voor rendement op en wat is de verwachting van het toekomstige rendement. Belangrijk is om goede afspraken te maken over de waardering van de onderneming. U kunt uiteraard de accountant van het bedrijf vragen om een eerste inschatting van de waarde te maken. Maar in veel gevallen is het raadzaam een onafhankelijk bedrijfswaardeerder in te schakelen.

Waarde verdelen

Wanneer u het erover eens bent, wat de waarde van het bedrijf is, moet u nog overeenstemming bereiken hoe u die waarde verdeelt. De waarde is vaak niet in contant geld beschikbaar op de bankrekening van het bedrijf. Het kan dus lastig zijn om de andere partner te betalen, zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen.

Pensioen in eigen beheer

Een ander aandachtspunt is het verdelen van het pensioen als één van u beiden als ondernemer het pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd en niet heeft ondergebracht bij een verzekeraar. Het voortbestaan van het bedrijf kan in gevaar komen als u als ondernemer het deel van uw pensioen waar uw ex-partner recht op heeft, moet uitbetalen aan uw ex-partner. Veelal is dit pensioen niet in contact geld beschikbaar op de bankrekening van het bedrijf. Er zijn diverse alternatieven die u kunt overwegen:
 • Het pensioen nog een bepaalde periode in het bedrijf laten, tot er meer financiële ruimte is
 • Het pensioen verrekenen door middel van een lijfrente
 • Het pensioen verrekenen met vermogen, bijvoorbeeld: de ondernemer houdt het pensioen, de
  partner houdt de overwaarde van het huis.

Fiscus en eigen onderneming

Er zijn ook nogal wat fiscale haken en ogen bij het verdelen van de waarde van de onderneming en het verdelen van een pensioen in eigen beheer. Hoe één en ander voor u uitpakt, is helemaal afhankelijk van uw omstandigheden. Het is raadzaam hier met een ervaren advocaat naar te kijken. Bij Scheidingadvocaat.org / Avinci Advocaten bent u aan het juiste adres!

Internationale echtscheiding

Bent u met een buitenlandse partner getrouwd? Is uw huwelijk in het buitenland gesloten? Woont u in het buitenland?

Lees op deze pagina alles over de internationale scheiding.

In het geval u bent getrouwd met een buitenlandse partner of het huwelijk in het buitenland is gesloten of u in het buitenland woont, dan krijgt u te maken met Internationaal Recht. Dat is een ingewikkeld rechtsgebied waar u zich altijd moet laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat.

Onderwerpen internationale echtscheiding

De volgende vragen dienen per onderwerp te worden behandeld:
 • welke rechter is bevoegd om de zaak te behandelen
 • welk recht moet worden toegepast
 • wat is de waarde (rechtskracht) van buitenlandse uitspraken van de rechter in een ander land.

Per onderwerp gelden er andere Verdragen, Verordeningen en Wetten.

Regels internationale echtscheiding

In hoofdlijnen zijn er aparte internationaalrechtelijke regels voor:
 • de echtscheiding
 • omgang/gezag kinderen
 • alimentatie
 • huwelijksvermogensrecht
Denkt u dat er sprake is van een een echtscheiding waar internationaalrechtelijke vragen moeten worden beantwoord, neem gerust contact met ons op. Wij hebben ervaring op dit gebied, maar zonodig kunnen wij u ook doorverwijzen naar een advocaat die gespecialiseerd is in Internationaal Privaatrecht (IPR).

Eenzijdige scheiding

Voor de scheiding

Als u de beslissing heeft genomen om te scheiden en u weet dat u niet in goed overleg tot een aanvaardbaar resultaat met uw toekomstige ex-partner kunt komen, dan moet u vantevoren over een aantal zaken nadenken. Regel uw persoonlijke zaken als bijvoorbeeld uw garderobe. Bij een uiteindelijk boedelverdeling zullen uw persoonlijke zaken immers waarschijnlijk aan u worden toebedeeld. Zorg er voor dat u het komende seizoen vooruit kunt. Denk na over woonruimte: zorg voor een alternatief of denk na over argumenten waarom u juist het voorlopige alleenrecht op de echtelijke woning zou moeten krijgen en wellicht in een later stadium de hypotheek kunt overnemen.

Voorlopige voorzieningen

Bij een eenzijdige echtscheiding is het gebruikelijk dat er vooruitlopend op de eigenlijke scheidingsprocedure door de rechter “voorlopige voorzieningen” worden getroffen: vooruitlopend op de eigenlijke scheiding velt de rechter velt een oordeel over een aantal zaken zoals partneralimentatie, kinderalimentatie, de woonplaats van de kinderen, een omgangsregeling en het gebruiksrecht van de echtelijke woning. Deze “voorlopige voorzieningen” blijven van kracht totdat de rechter bij de eigenlijke echtscheiding definitieve beslissingen neemt. Vaak is de eerste klap een daalder waard. Daarom is het de moeite waard om al voor de daadwerkelijke scheiding na te denken en actie te ondernemen op het gebied van huisvesting, alimentatie en de kinderen. Overleg met een advocaat vooraf kan u een belangrijke voorsprong opleveren. Bovendien creëert de uitspraak van de rechtbank de garantie dat de beslissing van de rechter geldt. Deze moet worden nagekomen en deze uitspraak staat feitelijk ook vast tot de rechtbank een definitieve beslissing heeft genomen.

Tijdens de echtscheiding

Bij de procedure over de daadwerkelijk echtscheiding gaat het enerzijds over dezelfde onderwerpen die aan de orde komen in de voorfase aan de daadwerkelijke scheiding, bij de voorlopige voorzieningen, dus de kinder- en partneralimentatie, omgang en woonplaats van de kinderen. Anderzijds speelt de boedelverdeling van de huwelijks gemeenschap of de afwikkeling van dehuwelijkse voorwaarden een grote rol. Daarbij gaat het niet alleen over de verdeling van de potten en de pannen. In deze fase is vooral van belang wie uiteindelijk in de echtelijke woning blijft wonen en wie -in geval van een koopwoning- de ander uitkoopt. Daarbij speelt de financiering een belangrijke rol, maar dat hangt vaak onverbrekelijk samen met zaken als alimentatie of het afzien daarvan. Ook de verdeling op andere vlakken van bijvoorbeeld auto’s, de caravan, een tweede huis en opgebouwde pensioenrechten komen hierbij aan de orde. In het geval van huwelijkse voorwaarden moet worden bezien of de verplichtingen zijn nagekomen en wat de consequenties zijn. Wie heeft waar recht op of kan daar eventueel een beroep op doen. Dit alles wordt nog veel belangrijker -en ingewikkelder- wanneer één van u beiden zelfstandig ondernemer is, persoonlijke beslissingen werken dan immers ook door op het zakelijke vlak.Verder wordt het ouderschapsplan in deze fase vastgesteld. Het is verplicht dat afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een overeenkomst. Dat gaat over de zeggenschap over de kinderen, waar ze wonen, hoeveel alimentatie er moet worden betaald en wanneer de kinderen contact met vader en moeder hebben. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen moeten zij bij het opstellen van het ouderschapsplan worden betrokken.Met de beslissingen die door de rechter worden genomen moet u vaak nog jarenlang vooruit. Het is dus niet alleen in uw belang om in deze fase de zaken goed te regelen, maar ook in het belang van de kinderen. Meer dan u hebben zij immers geen invloed op wat er gebeurd en is het in hun belang dat de regeling die tot stand komt werkbaar is voor hen. Zaak dus om in deze fase de bal op eigen helft te houden. Het is daarbij belangrijk dat een advocaat die verstand en kennis van zaken heeft u terzijde staat. Het gaat om een specialist, een advocaat die zich heeft toegelegd op het personen- en familierecht. De fase na een huwelijk kan aanzienlijk langer zijn dan het huwelijk zelf, dus de consequenties van de afwikkeling van het huwelijk kunnen lang nagalmen. Doe u zelf niet tekort en laat een Scheidingadvocaat met kennis en toewijzing aan het personen- en familierecht uw belangen behartigen, zodat uw weet dat de strijd met de beste wapenen wordt aangegaan. Neem contact met ons op!

Na de scheiding

Na de echtscheidingsfase zijn de kaarten verdeeld. Maar net zoals u bij het aangaan van het huwelijk dacht, dingen blijken toch te kunnen veranderen. U vindt een nieuwe liefde of uw ex-partner gaat opnieuw samenwonen. Uw ex-partner krijgt een promotie op zijn werk of u wint de loterij. Dat kan invloed hebben op zaken die al geregeld waren zoals omgangsregelingen verdeling van de zorg- en contactregeling of alimentatie. Het is zaak om op dit punt de vinger aan de pols te houden. Daarnaast is het natuurlijk zaak om er voor te zorgen dat uw ex-partner zich houdt aan de regelingen die in het kader van de echtscheiding zijn vastgesteld. Ook wanneer zaken moeilijk lopen nadat u dacht dat alles geregeld was, kan een goed contact met een advocaat van waarde zijn. Alimentatie die niet of stelselmatig te laat betaald wordt of een omgangsregeling die door uw ex-partner gefrustreerd wordt. Ook in die gevallen weten de advocaten van Scheidingadvocaat.org / Avinci Advocaten de weg en kunnen zij u adviseren en bijstaan om met de inzet van de minste middelen een maximaal resultaat te behalen.

De kosten

Het is belangrijk om de kosten van de echtscheiding goed in de gaten houden. De situatie “operatie geslaagd, maar de patiënt is overleden”, moet voorkomen worden. Desondanks is het erg lastig om vooraf een precieze inschatting van de kosten te maken. Het verloop van de voorlopige voorzieningen en de echtscheiding en de afwikkeling daarvan heeft u bij een eenzijdige echtscheiding namelijk niet volledig zelf in de hand. Veel is ook afhankelijk van de opstelling van uw ex-partner. Een garantie over de kosten is dan op voorhand ook moeilijk te geven. De advocaten van Scheidingadvocaat.org / Avinci Advocaten garanderen u wel dat zij een scherp en concurrerend uurtarief hanteren gebaseerd op het adagium ‘value for money’ en zij met u een kosten-baten analyse maken voor er belangrijke proces-beslissingen worden genomen. Avinci Advocaten is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, kunt u worden bijgestaan tegen aanzienlijk lagere kosten.

Voor meer vragen neem contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Gezamenlijke echtscheiding

Voor de echtscheiding

Als u -al dan niet gezamenlijk- heeft besloten dat uw huwelijk niet meer levensvatbaar is, dan is het zaak om na te gaan denken hoe u uw leven vorm wilt geven voor de toekomst. De belangrijkste onderwerpen waar u voor uzelf over na moet denken -en met uw partner over moet praten- zijn:
 1. Hoe gaat u beiden in uw toekomstige levensonderhoud voorzien (alimentatie).
 2. Hoe zit het met woonruimte, wie kan het eenvoudigst andere woonruimte vinden of in het geval van een koopwoning, kan één van beiden in de oude echtelijke woning blijven wonen en welke financiële consequenties heeft dat. Is dat qua inkomen haalbaar en hoe zit het dan met de alimentatie?
 3. Bij wie gaan de kinderen wonen en hoe ziet een omgangsregeling zorg- en contactregeling er uit. Wat doen we bij belangrijke beslissingen over de kinderen op medisch gebied en met beslissingen over school- en studiekeuze?

Natuurlijk hoeft u niet op al deze vragen een pasklaar antwoord te hebben op deze en talloze andere vragen voor u bij ScheidingAdovocaat.org / Avinci Advocaten over de drempel stapt. Komt u er niet uit of leven er bij u andere vragen, dan zijn de advocaten van Avinci Advocaten graag bereid en in staat om door verder overleg met u tot een voor beide partijen aanvaardbare regeling te komen.

Tijdens de echtscheiding

In deze fase speken we uitvoerig alle onderwerpen door die van belang zijn om tot een “echte scheiding” te komen. Over al deze onderwerpen moeten afspraken worden gemaakt. Afspraken waar u allebei goed mee moet kunnen leven!
Het gaat om onderwerpen:
 • de verdeling van pensioenrechten;
 • de hoogte en duur van de kinder- en partner alimentatie;
 • het ouderschapsplan als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn;
 • de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde gemeenschappelijk vermogen;
 • eventueel, de juiste afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Hierin kan bijvoorbeeld een verrekenbeding staan, of afpsraken hoe de echtelieden bij een scheiding uit elkaar zullen gaan.
Er zal de nodige tijd aan het maken van de benodigde afspraken worden besteed. U moet het er immers beide mee eens zijn, en de afspraken moeten ook na een tijdje nog voor beiden werkbaar blijven.
Zodra u het eens bent over de te maken afspraken, worden deze vastgelegd in een convenant. Dit convenant wordt door u beiden ondertekend. Dat is dan nog niet de feitelijke scheiding, die komt hierna, doordat uw  scheiding advocaat van Avinci Advocaten dit echtscheidingsconvenant met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de Rechtbank indient.

Na de echtscheiding

Als er tijdens de echtscheiding goede afspraken gemaakt zijn en die helder en eenduidig zijn opgenomen in een convenant, zult u ScheidingAdvocaat.org / Avinci Advocaten bijna niet meer nodig hebben.
Als er in het convenant afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de ouderdomspensioenen, dan zorgt ScheidingAdvocaat.org / Avinci Advocaten er voor dat u de juiste formulieren ontvangt om de verdeling door de pensioenuitvoerders te laten uitvoeren.
Iets wat ieder jaar terugkomt is de wettelijke indexering van de alimentatie. Als u dat wenst kan ScheidingAdvocaat.org / Avinci Advocaten u ieder jaar op de hoogte houden van dit percentage, zodat u altijd weet wat de actuele alimentatie is.
Alleen als zich ingrijpende wijzigingen voordoen in uw leven zullen die mogelijk nog gevolgen hebben voor uw echtscheiding. Als u of uw voormalig partner gaat samenwonen zal dat in de regel gevolgen hebben voor de alimentatie. Ook als er een aanzienlijke wijziging in uw inkomen optreedt bij uw of uw voormalig partner kan dat reden zijn om tot een aanpassing van de alimentatie te komen. Ook in dergelijke gevallen kan ScheidingAdvocaat.org / Avinci Advocaten u bijstaan.

Voor meer vragen neem contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.